دریچه خطی آلمینیومی با پره های ثابت ( کله قندی ) بدون دمپر، این نوع دریچه برای هوای رفت و برگشت استفاده می شود و با توجه به نیاز مشتری به صورت 90 و 30 درجه، دوطرفه و سه طرفه موجود می باشد.